Ședință de consiliu local – 16 iulie 2018


Azi, 16 iulie 2018, ora 09:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local Chinteni, a avut loc şedinţa Consiliului Local Chinteni, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectvului de investiţie: „Construire Capelă Mortuară Chinteni”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectvului de investiţie „Împrejmuire cimitir ortodox şi amenajări exerioare.”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectvului de investiţie „Elaborare Studiu de Fezabilitate Aquapark Chinteni.”
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectvului de investiţie „Pietruire drumuri în Comuna Chinteni.”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectvului de investiţie „Extindere reţea de canalizare în localitatea Chinteni.”
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectvului de investiţie „Alimentare cu apă potabilă localitatea Săliştea Veche”.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 105/09.07.2018.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire casă individuală unifamilială P generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 53065 Chinteni.
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Române Deuşu- Vechea pentru Reabilitare termică Casă Parohială.
10. Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de domnul Piciu Tudor împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 9 februarie 2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei CHINTENI, judeţul Cluj şi a Regulamentului Local de Urbanism.
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă gratuită, doamnei Rognean Marinela, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală.
12. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a imobilului teren intravilan în suprafaţă de 44 mp, situat pe teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CFnr. 59830 Chinteni, sub A.1., cu nr. cadastral 59830, proprietatea domnului Tripon Mircea.
13. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 1/6 parte din imobilul situat administrativ în intravilanul localităţii Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 54712 a Comunei Chinteni, cu nr. 54712, compus din teren arabil, având suprafaţa totală de 996 mp, proprietatea domnilor Scridonesi Ovidiu şi Scridonesi Oana Gabriela.
14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 424/4960-a parte din imobilul situat în localitatea Chinteni, înscris în CF nr. 52560 a localităţii Chinteni, A1 cu nr. cadastral 52560, în suprafaţă de 1240 mp, având categoria de folosinţă drum, proprietatea domnilor Mureşan Marinel Ioan şi Mureşan Adela.
15. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererii Bisericii Penticostale Feiurdeni privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 437 mp.
16. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererii Bisericii Penticostale Feiurdeni privind acordarea unui ajutor financiar pentru finalizare documentaţie topografică.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close